Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Privacy Policy

Over onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld om uit te leggen hoe Mijn Administratie Digitaal  (“wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en prospects. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en aan het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Administratie Digitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
   • Naam
   • Adres
   • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
   • Burgerservicenummer (BSN)
   • Geboortedatum
   • Bankrekeningnummer
   • Financiële informatie (inkomsten, uitgaven, salaris, belastingen, etc.)
   • Werkgeversinformatie (voor medewerkers)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijn Administratie Digitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
   • Het uitvoeren van administratieve diensten, waaronder boekhouding, facturatie en financiële rapportage.
   • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit omvat het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties aan de daarvoor bevoegde autoriteiten.
   • Het verstrekken van financieel advies en ondersteuning op maat.
   • Het beheren van klantrelaties en het verstrekken van klantenservice.
   • Het communiceren met u over onze diensten, wijzigingen in ons beleid of andere relevante informatie.
   • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van onze systemen en gegevens.
   • Het analyseren en verbeteren van onze diensten om u een betere gebruikerservaring te bieden.
   • Het eventueel uitvoeren van marketingactiviteiten, maar alleen indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Mijn Administratie Digitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijn Administratie Digitaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mijn Administratie Digitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Als wij een andere partij inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij persoonsgegevens met deze andere partij in alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering van de dienst door deze andere partij.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn Administratie Digitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat wij op uw verzoek uw gegevens die wij verwerken in een bestand aan u toesturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het contactformulier.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen zich te identificeren. 
 
Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en er met ons niet uit komt heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijn Administratie Digitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.
 

Wijzigingen in deze verklaring

Wij controleren periodiek de inhoud van deze privacyverklaring. Als er substantiële wijzigingen zijn laten wij dat weten via onze website of e-mail.
Schuiven naar boven